JESSICA2 – rozpoczęto nabór wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Warszawie ogłosił nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji na obszarach problemowych w województwie wielkopolskim. Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły. Łączna kwota wsparcia przeznaczona na realizację projektów z zakresu rewitalizacji wynosi ok. 112,6 mln zł. Wnioski przyjmowane będą co najmniej do wyczerpania ww. kwoty.

Pożyczki udzielane będą przez BGK w oparciu o Zasady Naboru Projektów określone w dokumentacji, dostępnej na stronie www.bgk.pl/jessica2/rewitalizacja. Możliwe do wsparcia będą Projekty wymienione w Gminnym programie rewitalizacji. Niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu rewitalizacji, każdy program powinien zostać pozytywnie zweryfikowany przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. Przypominamy, że obecnie trwają konsultacje Gminnego programu rewitalizacji Miasta Kalisza.

Wsparcie udzielane jest w ramach Osi Priorytetowej 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Poddziałania 9.2.3: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe WRPO 2014+.

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
tel. 22 522 94 10; fax 22 522 91 94
jessica2@bgk.pl

Print Friendly, PDF & Email