Małe granty i dotacje na wkład własny dla organizacji pozarządowych

Małe granty dla organizacji pozarządowych

Biuro Rewitalizacji (Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kaliszu) zaprasza do składania wniosków w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego w sferze:
1. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
2. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
3. promocji i organizacji wolontariatu;
4. rewitalizacji;
5. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a.

Najważniejsze zasady dot. składania ofert:
1. wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10.000 zł;
2. zadanie może być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3. łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Aktualna wysokość środków finansowych: 30.000 zł

W załączniku znajduje się aktualny wzór oferty.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Rewitalizacji.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Kalisza, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych – dotacje na wkład własny

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów, na których realizację oferenci pozyskali, są w trakcie pozyskiwania lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, innych niż środki budżetu Miasta Kalisza i które służą realizacji zadań publicznych Miasta Kalisza.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 25.000 zł

Pierwszy termin składania ofert upływa 20 czerwca 2017 r.

Szczegóły dot. konkursu

Print Friendly, PDF & Email