Komitet Rewitalizacji pozytywnie zaopiniował projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany GPR

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem dotyczącym potrzeby zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza, Komitet Rewitalizacji podjął decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany GPR. Swoją opinię Komitet wyraził w Stanowisku nr 16.

Korekty Programu są konieczne z uwagi na to, iż w dniu 21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Zmianie uległy opisy działań możliwych do dofinansowania w ramach WRPO związanych m.in. z Działaniem 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Zmieniono także kryteria wyboru projektów w ramach działań 9.2.

Aby móc ubiegać się o środki finansowe z w/w programu należy dostosować opisy projektów zawartych w GPR do nowo powstałych uwarunkowań konkursowych.

Print Friendly, PDF & Email