Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Na dzisiejszej Sesji Rady Miasta Kalisza, Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Jest to już ostatni etap procedury ustawowej, którą musi przejść każdorazowo ten dokument. Teraz czekamy na wpis dokumentu do Wykazu programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego. Po pozytywnym przyjęciu Programu Miasto i inni interesariusze, których przedsięwzięcia wpisane są do programu, będą mogli ubiegać się o o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach środków przeznaczonych na rewitalizację.

Zmiana Programu była konieczna z uwagi na to, iż w dniu 21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Zmianie uległy opisy działań możliwych do dofinansowania w ramach WRPO związanych m.in. z Działaniem 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Zmieniono także kryteria wyboru projektów w ramach działań 9.2.

Z nową wersją programu można zapoznać się TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email