Informacja Prezydenta Miasta Kalisza

Stosownie do art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 48 ust. 2 Ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza, co zostało uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – pismo z dnia 27.02.2018r., znak: WOO-III.410.61.2018.PW.3.

Informacja Prezydenta Miasta Kalisza

Print Friendly, PDF & Email