Rozpoczynają się prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji

Na XXVI sesji Rady Miejskiej Kalisza, która odbyła się 14 lipca 2016 r., radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji jest sporządzany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą Nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza.

Głównym celem sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest określenie kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze zdegradowanym.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny dotyczyć sfer:
– społecznej,
– gospodarczej,
– środowiskowej,
– przestrzenno-funkcjonalnej,
– technicznej.

Proces przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji będzie realizowany zgodnie z załączonym harmonogramem.

Zapraszamy wszystkich kaliszan do aktywnego udziału w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez uczestnictwo w planowanych działaniach partycypacyjnych (konsultacjach, warsztatach, panelach fokusowych). W trakcie spotkań i warsztatów mieszkańcy będą mieć możliwość zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Propozycje działań będzie można zgłaszać także poprzez formularz, który zostanie udostępniony na stronie internetowej www.kalisz.p. Pod poniższym linkiem znajduje się treść uchwały nr XXVI/319/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. (kliknij).

Print Friendly, PDF & Email