Obszar rewitalizacji

Na XXV sesji Rady Miejskiej Kalisza, która odbyła się 21 czerwca 2016 roku, radni miejscy podjęli uchwałę o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza.

Obszar zdegradowany w Ustawie o rewitalizacji jest traktowany jako obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji na nim negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Dodatkowo obszar zdegradowany musi charakteryzować się także występowaniem na nim co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych lub środowiskowych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa powyżej, a także z uwagi na jego istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, może zostać wyznaczony jako obszar rewitalizacji. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji nastąpiło po przeprowadzeniu diagnozy i konsultacji społecznych z mieszkańcami Kalisza.

Obszar rewitalizacji obejmuje obszar ograniczony: Al. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Warszawską, ul. Winiarską, ul. Ciepłą, granicą północno-zachodnią działki nr ewid. 2/20 (obręb 033 Tyniec) usytuowaną na terenie Stadionu Miejskiego, Kanałem Bernardyńskim, rzeką Prosną, ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, ul. Harcerską, ul. Poznańską oraz Al. Wojska Polskiego. Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 2,59 km2 (3,73 % powierzchni Kalisza) i zamieszkuje go 18 027 mieszkańców (19,90% wszystkich mieszkańców).

Print Friendly, PDF & Email