Otwarty konkurs ofert „Dzieje się na Rozmarku – realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców”

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA KALISZA: „DZIEJE SIĘ NA ROZMARKU – REALIZACJA DZIAŁAŃ SPOŁECZNO-KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW” wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Miasta Kalisza.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), które realizować będą zadania na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza (Śródmieście i okolice).

Proponowany zakres działań: Realizacja na skwerze Rozmarek działań społeczno-kulturalnych integrujących społeczność lokalną i aktywizujących mieszkańców, takich jak: warsztaty, pikniki, wystawy, koncerty, prelekcje, dyskusje, skierowanych do różnych grup wiekowych (w tym również działania międzypokoleniowe). Działania powinny być realizowane w okresie czerwiec-październik 2019 r. Zadanie obejmuje również prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

Termin składania ofert: do dnia 25 lutego r. do godz. 15.30

Więcej szczegółów tutaj: https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zadpubl/konkurs_rozmarek.pdf

Print Friendly, PDF & Email