Specjalna Strefa Rewitalizacji zaktualizowana

Rada Miasta Kalisza w dniu 28 marca 2019 roku przyjęła uchwałę nr VII/91/2019 zmieniającą dotychczasową uchwałę o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Przyczyną zmian była uchwała Nr 25/1358/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w której stwierdzono, że przedmiotowa uchwała w zakresie postanowień § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały została podjęta z nieistotnym naruszeniem art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji. Ponadto Kolegium RIO podniosło, iż uchwała ustalająca zasady udzielania dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji nieprecyzyjnie określiła termin składania wniosków o udzielenie dotacji.

Wobec powyższego Kolegium RIO zaleciło wyeliminowanie nieprawidłowości w drodze zmiany przedmiotowej uchwały poprzez doprecyzowanie terminu składania wniosków o udzielenie dotacji.

Uchwała wejdzie w życie 14 dni od dnia uchwalenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała została opublikowana w dniu 12 kwietnia 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email