Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Kalisza uchwały Nr VI/67/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego-Podgórze” w Kaliszu, obejmującego obszar ograniczony ulicami: Aleja Wojska Polskiego, Harcerska, Poznańska, Mikołaja Kopernika i Wojciecha Jabłkowskiego.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania ww. projektu miejscowego planu rewitalizacji.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza, w Biurze Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Miasta, pok. 11, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Rewitalizacji w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kalisza, pok. 11, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rewitalizacja@um.kalisz.pl, w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Link do Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kalisza.