Szkoliliśmy wnioskodawców

We wtorek 10 września 2019 roku odbyło się otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych udziałem w otwartym naborze wniosków o udzielenie w 2020 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Na spotkaniu zaprezentowano najważniejsze zasady udzielania dotacji oraz przykłady przedsięwzięć, które zostały dofinansowane w 2019 roku. Po krótkiej prezentacji uczestnicy mogli wspólnie z prowadzącymi wypełnić przykładowy wniosek o udzielenie dotacji oraz porozmawiać o szczegółach dotyczących m.in. załączników do wniosku.

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem dla Wnioskodawców.

Przypominamy, że wnioski o udzielenie dotacji można złożyć tylko do 30 września w sekretariacie Prezydenta Miasta Kalisza (Ratusz, Główny Rynek 20, pokój nr 21, na I piętrze).

Wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami będą przyjmowane w sekretariacie Prezydenta Miasta Kalisza (Ratusz, Główny Rynek 20, pokój nr 21, na I piętrze) do 30 września.

Ważne: wnioski i wszystkie załączniki muszą zostać złożone również w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (np. w formie skanu dokumentów).

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rewitalizacji – tel. 062 765 43 68, e-mail: rewitalizacjakalisz@um.kalisz.pl W dniu 12 września w godzinach 15:30-17:30 zorganizowany zostanie dodatkowy dyżur pracowników Biura, na który zapraszamy zainteresowane osoby.

 1. Wniosek o udzielenie dotacji(Link do innej strony).
 2. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót lub prac(Link do innej strony).
 3. Harmonogram i kosztorys przewidywanych robót lub prac(Link do innej strony).
 4. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na roboty lub prace objęte wnioskiem o udzielenie dotacji / informacja o ubieganiu się o takie środki w innych organach mogących udzielić dotacji(Link do innej strony).
 5. Oświadczenie obejmujące wykaz robót lub prac wykonanych przy nieruchomości w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku(Link do innej strony).
 6. Zgoda współwłaścicieli / współużytkowników wieczystych na ubieganie się o dotację z budżetu Miasta Kalisza i przeprowadzenie robót lub prac.(Link do innej strony)
 7. Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 poz. 362)(Link do innej strony).
 8. Oświadczenie dotyczące wynajmu lokali – do wypełnienia przez wszystkich członków wspólnot mieszkaniowych(Link do innej strony).
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie(Link do innej strony).
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(Link do innej strony).
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym(Link do innej strony).
 12. Oświadczenie dla wszystkich podmiotów, dla których dotacja będzie stanowić pomoc de minimis(Link do innej strony).
Print Friendly, PDF & Email