Monitorowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza – porozmawiaj z ankieterem

Informujemy, że Miasto Kalisz zleciło konsorcjum: firmie ResPublic Sp. z o. o. z Warszawy i Fundacji Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” z Sopotu, wykonanie badań niezbędnych do sporządzenia monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Badanie jest realizowane w terminie listopad-grudzień 2019 r.

Celem głównym badania jest uzyskanie informacji dotyczących stopnia realizacji oraz aktualności Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Badanie obejmie mieszkańców obszaru rewitalizacji, zarządców i właścicieli nieruchomości położonych na tym obszarze, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców działających na obszarze rewitalizacji.

Badanie jest prowadzone z wykorzystaniem kilku metod i technik badawczych m.in. wywiadów kwestionariuszowych (ankiet) w formie papierowej i w formie telefonicznej oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych i zogniskowanych wywiadów grupowych.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę, w tym w szczególności udział w badaniu ankietowym oraz wywiadach indywidualnych i grupowych. Państwa pomoc w przeprowadzeniu badania ma kluczowe znaczenie dla jakości prowadzonego monitoringu oraz pozwoli sformułować rekomendacje dla dalszych działań rewitalizacyjnych w Kaliszu.

Terminy zogniskowanych wywiadów grupowych (zgłoszenia i kontakt w sprawie badań: Biuro ResPublic Sp. z o. o., Agnieszka Garbolińska, tel. 22 630 98 34, a.garbolinska@respublic.pl):

  1. Zarządcy i właściciele nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji; termin i miejsce spotkania: 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) godz. 14:00, Aleja Wolności 3 – siedziba Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów;
  2. Przedstawiciele organizacji pozarządowych; termin i miejsce spotkania: 25 listopada 2019 r. (poniedziałek) godz. 16:30, Podgórze 2-4 – Dom Sąsiedzki;
  3. Przedsiębiorcy działający na obszarze rewitalizacji; termin i miejsce spotkania: 26 listopada 2019 r. (wtorek) godz. 16:30, Podgórze 2-4 – Dom Sąsiedzki.
Print Friendly, PDF & Email