Wybraliśmy nowych członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

W dniu 10 marca dokonaliśmy wyboru uzupełniającego do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Zgłosiło się 21 kandydatów chętnych do prac w Komitecie.

Spośród kandydatów, którzy stawili się na wybory, wyłoniliśmy 6 nowych członków spośród czterech grup interesariuszy.

  • przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – Lechosław Ochocki,
  • przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą – Dawid Borowiak,
  • przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego: Andrzej Górski i Radosław Gąsior,
  • przedstawicieli mieszkańców z obszaru rewitalizacji: Tomasz Kubasik i Aleksander Szal.

W najbliższym czasie osoby te zostaną powołane do Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza.

Print Friendly, PDF & Email