Rozpoczyna się nowa kadencja Komitetu Rewitalizacji

W dniu 25 stycznia 2023 roku odbyło się I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza nowej kadencji. Prezydent Miasta, Krystian Kinastowski, który przewodniczył pierwszemu spotkaniu, wręczył nominacje nowym członkom Komitetu. W skład Komitetu zgodnie z Regulaminem weszło 21 przedstawicieli interesariuszy związanych z obszarem rewitalizacji.

Podczas pierwszego posiedzenie członkowie Komitetu wybrali spośród siebie prezydium, w skład którego weszli:

  • Pan Radosław Gąsior – przewodniczący
  • Pan Maciej Błachowicz – pierwszy wiceprzewodniczący
  • Pani Agata Truszkowska-Nowicka – drugi wiceprzewodniczący

Z całym składem Komitetu nowej kadencji można zapoznać się w zarządzeniu Prezydenta Miasta Kalisza.

Tuż przed rozpoczęciem I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji nowej kadencji odbyło się ostatnie spotkanie członków Komitetu starej kadencji, na którym Prezydent Miasta wręczył odchodzącym członkom oficjalne podziękowania za wkład w rozwój obszaru rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Print Friendly, PDF & Email