Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza – nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych

W związku z uchwałą nr LXIX/966/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza, Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Nabór potrwa do dnia 30 listopada 2023 r. Do Programu mogą zostać włączone przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarze rewitalizacji lub poza nim, jeżeli wynika to z ich specyfiki i służą one realizacji celów i kierunków działań Gminnego Programu Rewitalizacji (od str. 59).

Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć rewitalizacyjnych do pobrania: pdf, doc. W formularzu należy wypełnić tylko białe pola.

Formularze można składać przez cały czas trwania naboru, tj. do dnia 30 listopada 2023 roku:

  • w wersji papierowej w Biurze Rewitalizacji – Główny Rynek 20, Ratusz, pokój 11 na parterze w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30,
  • w wersji elektronicznej – na adres mailowy: rewitalizacja@um.kalisz.pl

Zasady dotyczące zgłaszanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

  • Brak niezbędnych informacji w formularzu będzie skutkować nieumieszczeniem przedsięwzięcia na liście planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza.
  • Podmiot realizujący planowane przedsięwzięcie jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • Pozytywnie zweryfikowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostaną ujęte w projekcie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Umieszczenie przedsięwzięcia w Programie nie jest tożsame z zapewnieniem środków na jego realizację.

Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza wraz z informacją o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zostanie opublikowany na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza, www.kalisz.pl, www.rewitalizacjakalisz.pl.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza

Print Friendly, PDF & Email