Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza – nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych

W związku z uchwałą nr XLVI/568/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza, Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Nabór potrwa do dnia 18 grudnia 2017 r. Do Programu mogą zostać włączone przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarze rewitalizacji i realizujące cele i kierunki działań Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Umieszczenie zadania na liście przedsięwzięć w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza warunkuje ubieganie się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach środków przeznaczonych na rewitalizację.

Środki pochodzące z WRPO2014+ będą rozdysponowane w ramach Działania 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Działanie to obejmuje następujące poddziałania:
Poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych,
Poddziałanie 9.2.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO,
Poddziałanie 9.2.3. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych – instrumenty finansowe (Jessica 2).

O środki w ramach powyżej wymienionych działań ubiegać się mogą następujące podmioty:

 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • jednostki naukowe,
 • osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
 • instytucje kultury,
 • organizacje pozarządowe i stowarzyszenia,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • administracja rządowa,
 • partnerzy społeczni i gospodarczy,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • przedsiębiorcy,
 • porozumienia ww. podmiotów,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

Formularz zgłoszeniowy przedsięwzięć rewitalizacyjnych do pobrania TUTAJ

Formularze można składać przez cały czas trwania naboru, tj. do dnia 18 grudnia 2017 roku:

 • w wersji papierowej w Biurze Rewitalizacji – Główny Rynek 20, Ratusz, pokój 11 na parterze w godzinach urzędowania 7:30 – 15:30,
 • w wersji elektronicznej – na adres mailowy: rewitalizacja@um.kalisz.pl

Pozytywnie zweryfikowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostaną ujęte w projekcie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Projekt dokumentu wraz z informacją o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zostanie opublikowany na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, www.kalisz.pl, www.rewitalizacjakalisz.pl oraz w lokalnej prasie niezwłocznie po zakończeniu naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza