Konsultacje społeczne

Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji na Obszarze Rewitalizacji Miasta Kalisza
Konsultacje były prowadzone na podstawie Zarządzenia  nr 252/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2018 r. (zmienionego Zarządzeniem nr 254/2018) w dniach od 18 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r.

Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Konsultacje były prowadzone w trzech formach:

 1. Otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) w ratuszu (Główny Rynek 20), sala nr 38 o godzinie 17.00.
 2. Zbierania uwag, propozycji i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
 3. Zbieranie uwag ustnych – w dni robocze przez cały okres trwania konsultacji tj. od 18 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r. w Biurze Rewitalizacji w pokoju nr 11 (parter) budynku ratusza.

Ze szczegółami oraz wynikami konsultacji można zapoznać się tutaj.

Projekt zmiany Gminnego programu rewitalizacji Miasta Kalisza
Konsultacje były prowadzone zgodnie z Ustawą o rewitalizacji w dniach od 29 grudnia 2017 roku do 29 stycznia 2018 roku.

Podstawą konsultacji było Zarządzenie Nr 800/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 grudnia 2017 r.

Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Konsultacje prowadzone były w czterech formach:

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 9 stycznia 2018 roku w Sali nr 36 w Ratuszu. Z informacją podsumowującą to spotkanie można zapoznać się tutaj.
 2. Warsztatów, które odbyły się w dniu 18 stycznia 2018 roku w Sali nr 36 w Ratuszu. Z podsumowaniem warsztatów można zapoznać się tutaj.
 3. Zbierania uwag, propozycji i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
 4. Zbierania uwag ustnych w dni robocze przez cały okres trwania konsultacji w Biurze Rewitalizacji.

Ze szczegółami oraz wynikami konsultacji można zapoznać się tutaj.

Projekt Gminnego programu rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Konsultacje były prowadzone zgodnie z Ustawą o rewitalizacji w dniach od 18 kwietnia do 18 maja.

Podstawą konsultacji było Zarządzenie Nr 214/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz prognozy oddziaływania na środowisko tego dokumentu.

Konsultacje prowadzone były w czterech formach:

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017 roku w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika. Z informacją podsumowującą to spotkanie można zapoznać się tutaj.
 2. Warsztatów, które odbyły się w dniu 9 maja 2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka. Z informacją podsumowującą warsztaty można zapoznać się tutaj.
 3. Zbierania uwag, propozycji i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
 4. Zbierania uwag ustnych:
  • w ramach punktów konsultacyjnych, które odbyły się w dniach 22.04.2017 r. w Parku Miejskim (informacja podsumowująca z tej formy konsultacyjnej) oraz w dniu 11.05.2017 r. na kaliskim deptaku.
  • w dni robocze przez cały okres trwania konsultacji w Biurze Rewitalizacji.

Ze szczegółami oraz wynikami konsultacji można zapoznać się tutaj.

Zasady wyznaczania i zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Ustawą o rewitalizacji w dniach od 18 października do 14 listopada 2016 roku.

Podstawą konsultacji było Zarządzenie Nr 569/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2016r.

Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje były prowadzone w czterech formach:

 1. Zbierania uwag, propozycji i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, mającego na celu omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i przeprowadzenie dyskusji w tej sprawie. Z informacją podsumowującą to spotkanie można zapoznać się tutaj.
 3. Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego skierowanego do grup przedstawicielskich.
 4. Zbierania uwag ustnych do protokołu.

Ze szczegółami oraz wynikami z konsultacji można zapoznać się tutaj.

Główny Rynek możliwości
Konsultacje zostały przeprowadzone przed planowaną modernizacją płyty Głównego Rynku. Odbyły się one w dniach 31 maja – 14 czerwca 2016 roku.

Konsultacje były prowadzone w trzech formach:

 1. Udzielenie odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie elektronicznej – do 10.06.2016 r. oraz papierowej – do 12.06.2016 roku.
 2. Mobilne Punkty Konsultacyjne: 28 – 29.05.2016 r. – Park Miejski (Weekend z NGO); 2 i 7.06.2016 r. – Główny Rynek.
 3. Warsztat – 14.06.2016 r., g. 17.00.

Ze szczegółami oraz wynikami z konsultacji można zapoznać się tutaj.

W granicach rewitalizacji
Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Ustawy o rewitalizacji w dniach od 6 maja do 6 czerwca 2016 roku.

Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kalisza. Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji zostały wyznaczone przez przeprowadzenie analiz w ramach diagnozy – delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje były prowadzone w czterech formach:

 1. Zbierania uwag, propozycji i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, mającego na celu omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kalisza, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji interesariuszy oraz składanie ich do protokołu. Z podsumowaniem z niniejszego spotkania można zapoznać się tutaj.
 3. Warsztatów dla reprezentatywnych grup interesariuszy rewitalizacji połączonych z prezentacją diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kalisza i dyskusją. Z podsumowaniem z warsztatów można zapoznać się tutaj.
 4. Zbierania uwag ustnych do protokołu.

Ze szczegółami oraz wynikami konsultacji można zapoznać się tutaj.

Z Uchwałą nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza można zapoznać się tutaj.

W dobrym nastroju - Planty Miejskie oraz skwer z fontanną przy pl. J. Kilińskiego
Konsultacje zostały przeprowadzone przed planowaną przebudową skweru z fontanną przy placu Jana Kilińskiego oraz Plant Miejskich. Odbyły się one w dniach 16-30 marca 2016 roku.

Konsultacje były prowadzone w trzech formach:

 1. Udzielenie odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie /elektroniczna i papierowa/
 2. Spotkanie robocze /17 marca/ dotyczące przebudowy skweru z fontanną przy placu Kilińskiego – warsztaty dla reprezentatywnych grup mieszkańców zainteresowanych tematyką konsultacji połączone ze specjalistycznymi prezentacjami i dyskusją.
 3. Spacer badawczy /19 marca/ dotyczący przebudowy Plant Miejskich – zebranie uwag, opinii i propozycji mieszkańców podczas wspólnego przejścia Plantami Miejskimi.

Ze szczegółami oraz wynikami konsultacji można zapoznać się tutaj.

Po drodze do parku - ul. Browarna i ul. Piekarska
Konsultacje zostały przeprowadzone przed planowaną modernizacją nawierzchni ulic Browarnej oraz Piekarskiej. Są to ulice szczególnie ważne w tej części kaliskiego śródmieścia, ponieważ łączą Główny Rynek z Parkiem Miejskim. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 7-14 marca 2016 roku.

Konsultacje prowadzony były w dwóch formach:

 1. Udzielenie odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie /elektroniczna i papierowa/.
 2. Dwa spacery badawcze /8 i 12 marca/ – zebranie opinii i propozycji mieszkańców podczas wspólnego przejścia ulicami: Browarną i Piekarską na odcinkach przeznaczonych do modernizacji.

Ze szczegółami oraz z wynikami konsultacji można zapoznać się tutaj.

Zieleń wraca na plac Świętego Józefa
Konsultacje zostały przeprowadzone w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego. Badanie ankietowe zostało przygotowane w Zespole ds. Rewitalizacji we współpracy z Wnioskodawcami zadania z Budżetu Obywatelskiego. Zagadnieniami, które poruszono w ankiecie były: stylistyka projektowanych elementów, forma i ilość zieleni, forma elementu wodnego, propozycje małej architektury, liczba miejsc parkingowych, przejścia dla pieszych. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 23 grudnia 2015 roku – 5 stycznia 2016 roku przez Krzysztofa Zientala głównego specjalistę ds. rewitalizacji.

Konsultacje prowadzony były w formie odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie /elektroniczna i papierowa/

Ze szczegółami oraz z wynikami konsultacji można zapoznać się tutaj.

Print Friendly, PDF & Email