Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji to podstawowy dokument, na podstawie którego Miasto Kalisz będzie prowadzić działania rewitalizacyjne w celu wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji. Jest to dokument, który powstaje w sposób partycypacyjny. Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji krok po kroku przedstawia Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku.

Z obowiązującym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Kalisza, uchwalonym 25 kwietnia 2024 roku można zapoznać się TUTAJ.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Na podstawie art. 48 ust. 7 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą ooś, Prezydent Miasta Kalisza informuje, że odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kalisza

Pismo RDOŚ z dnia 22.03.2024

Pismo WPWIS z dnia 12.03.2024

Dokumenty opracowane na potrzeby Gminnego Programu Rewitalizacji

  1. Ekspertyza w zakresie rozwiązań transportowych na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza.
  2. Ekspertyza w zakresie opłacalności rozwiązań dotyczących infrastruktury ciepłowniczej (systemu ogrzewania) na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza.
  3. Raport podsumowujący wyniki badań jakościowych i ilościowych obszaru rewitalizacji Kalisza.
  4. Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza – 2020.
  5. Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza – 2023.

Z poprzednimi edycjami Programu można zapoznać się poniżej w sekcji Archiwum.

Archiwum
Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza 2018
Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza 2021

Ze zmianą Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza, przyjętą Uchwałą Nr XLVI/634/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r. można zapoznać się TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email