Komitet Rewitalizacji

Głównym zadaniem Komitetu jest wspieranie działań Prezydenta Miasta Kalisza na obszarze rewitalizacji, stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Kalisza.

Aktualności
Posiedzenia
  1. Posiedzenie I – 20.01.2017 godz. 17:00 Protokół z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu
  2. Posiedzenie II – 23.03.2017 godz. 17:00 Protokół z II posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
  3. Posiedzenie III – 22.06.2017 godz. 17:00 Protokół z III posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza , załącznik nr 1 do Protokołuzałącznik nr 2 do Protokołu
  4. Posiedzenie IV – 05.10.2017 godz. 17:00 Protokół z IV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu,  załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu, załącznik nr 4 do Protokołu
  5. Posiedzenie V – 07.12.2017 godz. 17:00 Protokół z V posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu,  załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu, załącznik nr 4 do Protokołu
  6. Posiedzenie VI – 08.02.2018 godz. 16.30 Protokół z VI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu
  7. Posiedzenie VII – 12.04.2018 godz. 16.30 Protokół z VII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu
  8. Posiedzenie VIII – 20.09.2018 godz. 16.30 Protokół z VIII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu
  9. Posiedzenie IX – 06.12.2018 godz. 18.00 Protokół z IX posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu
  10. Posiedzenie X – 21.02.2019 godz. 17.00, Protokół z X posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu
  11. Posiedzenie XI – 16.04.2019 godz. 16.00, Protokół z XI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu
  12. Posiedzenie XII – 19.09.2019 godz. 16.30, Protokół z XII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do protokołu, załącznik nr 2 do protokołu,
  13. Posiedzenie XIII – 21.11.2019 godz. 16.30, Protokół z XIII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu,
  14. Posiedzenie XIV – 14.05.2020 godz. 16.30, Protokół z XIV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu
  15. Posiedzenie XV – 17.06.2020 godz. 16.30, Protokół z XV posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu, załącznik nr 4 do Protokołu, załącznik nr 5 do Protokołu – dot. przedkładania Komitetowi do wglądu koncepcji, załącznik nr 6 do Protokołu – dot rekomendacji zakupu maszyny do usuwania gum z chodnika;
  16. Posiedzenie XVI – 16.09.2020 godz. 16.30, Protokół z XVI posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu;
  17. Posiedzenie XVII – 18.11.2020 godz.16:30, Protokół z XVII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu;
  18. Posiedzenie XVIII – 24.02.2021 Protokół z XVIII posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu, załącznik nr 4 do Protokołu, załącznik nr 5 do Protokołu (uwagi Pana Macieja Błachowicza, uwagi Pana Radosława Gąsiora), załącznik nr 6 do Protokołu
  19. Posiedzenie XIX – 7.06.2021 godz. 16:30, Protokół z XIX posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza, załącznik nr 1 do Protokołu, załącznik nr 2 do Protokołu, załącznik nr 3 do Protokołu, załącznik nr 4 do Protokołu, załącznik nr 5 do Protokołu;
Stanowiska
 1. Stanowisko 1/2017 – dotyczy przeprowadzania postępowań konkursowych lub przetargowych przy projektowaniu i kreacji przestrzeni publicznej dla obszaru rewitalizacji, Odpowiedź, 
 2. Stanowisko 2/2017 – dotyczy formy i regulaminu konkursów organizowanych przez Urząd Miejski, Odpowiedź, Odpowiedź z Urzędu Zamówień Publicznych
 3. Stanowisko 3/2017 – dotyczy wprowadzania do zakresu zadań Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Kaliszu, Odpowiedź 
 4. Stanowisko 4/2017 – dotyczy umieszczenia muralu na budynku przy ul. Ciasnej 12, Odpowiedź
 5. Stanowisko 5/2017 – dotyczy usprawnienia działań technicznych przy sporządzaniu GPR, Odpowiedź
 6. Stanowisko 6/2017 – dotyczy rezygnacji z trwałej zabudowy Złotego Rogu, Odpowiedź
 7. Stanowisko 7/2017 – dotyczy zakupu budynku banku Gospodarstwa Krajowego od Skarbu Państwa, Odpowiedź
 8. Stanowisko 8/2017 – dotyczy przyjęcia uwag do GPR oraz podjęcia działań związanych z procesem rewitalizacji, Odpowiedź
 9. Stanowisko 9/2017 – dotyczy uznania roli transportu publicznego za kluczową w procesie rewitalizacji, Odpowiedź
 10. Stanowisko 10/2017 – dotyczy unowocześnienia systemu ogrzewania budynków, Odpowiedź
 11. Stanowisko 11/2017 – dotyczy wypracowania narzędzi zwiększających udział interesariuszy w procesie rewitalizacji, Odpowiedź
 12. Stanowisko 12/2017 – dotyczy uwzględnienia w GPR działań aktywizujących zawodowo mieszkańców obszaru rewitalizacji, Odpowiedź
 13. Stanowisko 13/2017 – dotyczy ujęcia w GPR działań zmierzających do uznania przez Prezydenta RP historycznego układu urbanistycznego Kalisz za Pomnik Historii, Odpowiedź, Odpowiedź po analizie formalno-prawnej
 14. Stanowisko 14/2017 – dotyczy zakrycia znaleziska archeologicznego na płycie Rynku, Odpowiedź, Opinia Jolanty Goszczyńskiej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 15. Stanowisko 15/2017 – dotyczy zaopiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza 2018 r, Odpowiedź
 16. Stanowisko 16/2017 – dotyczy zaopiniowania projektu uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, Odpowiedź
 17. Stanowisko 17/2017 – dotyczy zachowania,odnowienia i stosownego wyeksponowania dwóch przedwojennych reklam znajdujących się na budynkach mieszkalnych przy ulicy Ciasnej pod numerami 3 i 5, Odpowiedź
 18. Stanowisko 18/2017 – dotyczy opracowania, a następnie wprowadzenia standardów remontu kamienic położonych w obszarze rewitalizacji, będących własnością Miasta Kalisza, Odpowiedź
 19. Stanowisko 1/2018 – dotyczy spowodowania przyspieszenia zwołania sesji Rady Miejskiej Kalisza przed dniem 8 marca 2018 roku,
 20. Stanowisko 2/2018 – dotyczy pozytywnego zaopiniowania projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji, Odpowiedź
 21. Stanowisko 3/2018 – dotyczy przesunięcia realizacji inwestycji  „Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego” na okres powakacyjny, Odpowiedź
 22. Stanowisko 4/2018 – dotyczy zaopiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza 2019 r., Odpowiedź
 23. Stanowisko 5/2018 – rekomendacja przeprowadzania postępowań konkursowych lub przetargowych przy projektowaniu i kreacji przestrzeni publicznej dla obszaru rewitalizacji, Odpowiedź
 24. Stanowisko 6/2018 – dotyczy wskazania przedstawicieli do Komisji rozpatrującej wnioski o dotacje dla SSR, Odpowiedź.
 25. Stanowisko 7/2018 – dotyczy podjęcia przez Miasto działań zmierzających do ograniczania używania środków pirotechnicznych podczas imprez organizowanych przez Miasto, Odpowiedź.
 26. Stanowiska od 1 do 13/2019 – przyjęte podczas X Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza
 27. Stanowisko nr 14/2019 – dotyczy zwiększenie środków finansowych na realizację zadań rewitalizacyjnych, Odpowiedź.
 28. Stanowisko nr 15/2019 – dotyczy wdrożenia działań poprawiających bezpieczeństwo w obszarze ulic Jabłkowskiego/Podgórze, objetym pracami nad miejscowym planem rewitalizacji, Odpowiedź.
 29. Stanowisko nr 16/2019 dotyczy wdrożenia działania poprawiającego estetykę i warunki bytowe w obszarze ulic Jabłkowskiego/Podgórze, Odpowiedź.
 30. Stanowisko nr 17/2019 dotyczy rekomendacji zaplanowanie działań i wydarzeń kulturalnych, włączających obszar ulic Jabłkowskiego/Podgórze, Odpowiedź.
 31. Stanowisko nr 1/2020 dotyczy opiniowania projektu zmiany uchwały o ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji,  Odpowiedź.
 32. Stanowisko nr 2/2020 dotyczy uruchomienia procedury, której celem będzie wykreślenie z rejestru zabytków zbiornika, znajdującego się na Głównym Rynku – w Obszarze Rewitalizacji, Odpowiedź;
 33. Stanowisko nr 3/2020 dotyczy opiniowania Oceny aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza, Odpowiedź;
 34. Stanowisko nr 4/2020 dotyczy stworzenia Miejskiego Programu Obniżania Krawężników, Odpowiedź;
 35. Stanowisko nr 5/2020 dotyczy zakupu urządzeń do usuwania z chodników zaschniętych gum do żucia lub zlecenia usług w tym zakresie, Odpowiedź;
 36. Stanowisko nr 6/2020 dotyczy przesunięcia słupków ulicznych znajdujących się u zbiegu Głównego Rynku, ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej bliżej jezdni tak, aby uniemożliwić pojazdom parkowanie na herbie Miasta Kalisza, Odpowiedź;
 37. Stanowisko nr 7/2020 dotyczy wniosku o przedkładanie Komitetowi do zaopiniowania sporządzonych koncepcji przed rozpoczęciem prac nad tworzeniem projektów przebudowy ulic, placów, trenów zielonych i nadrzecznych w obszarze rewitalizacji, Odpowiedź;
 38. Stanowisko nr 8/2020 dotyczy opiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2021 r, Odpowiedź
 39. Stanowisko nr 9/2020 dotyczy wydzielenia śródmiejskiej strefy parkowania i zwiększenia stawki opłaty godzinowej na jej obszarze rewitalizacji, Odpowiedź;
 40. Stanowisko nr 10/2020 dotyczy wprowadzenia na terenie osiedli Śródmieście I i Śródmieście II, znajdujących się w obszarze rewitalizacji, ograniczenia prędkości dla pojazdów mechanicznych do 30 km/h, Odpowiedź;
 41. Stanowisko nr 11/2020 dotyczy wskazania przedstawicieli do Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauracyjnych w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 42. Stanowisko nr 12/2020 dotyczy opiniowania Uchwała Rady Miasta Kalisza o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla miasta Kalisza;
 43. Stanowisko nr 13/2020 dotyczy zagospodarowania wód opadowych spływających z powierzchni utwardzonych placów Miasta, w szczególności terenów objętych rewitalizacją, do zasilania systemów korzeniowych roślin ozdobnych, kwiatów i drzew, Odpowiedź, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4;
 44. Stanowisko nr 1/2021 dotyczy opiniowania Miejskiego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze, Odpowiedź;
 45. Stanowisko nr 2/2021 dotyczy ochrony drzewostanu w obszarze rewitalizacji, Odpowiedź;
 46. Stanowisko nr 3/2021 dotyczy opiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji, Odpowiedź;
 47. Stanowisko nr 4/2021 dotyczy podjęcia działań uniemożliwiających wjazd do Parku Miejskiego nieuprawnionych pojazdów samochodowych oraz zwrócenie uwagi na wejście do parku od ulicy Łaziennej, gdzie ścieżki są najbardziej zniszczone, Odpowiedź: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2;
 48. Stanowisko nr 5/2021 dotyczy podjęcia działań zobowiązujących właściciela nieruchomości znajdującej się w Parku Miejskim (działka nr 16/2) do uporządkowania terenu i usunięcia prowizorycznego ogrodzenia.
 49. Stanowisko nr 6/2021 dotyczy uproszczenia drogi formalnej przy udzielaniu decyzji na umieszczanie donic z kwiatami przy lokalach użytkowych i skrócenie procesu do maksymalnie 14 dni.
 50. Stanowisko nr 7/2021 dotyczy opiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2022 r., których realizacja dotyczy obszaru rewitalizacji, Odpowiedź;
Skład Komitetu

Skład Komitetu Rewitalizacji:

1) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu, jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza oraz gminnych osób prawnych z udziałami Miasta Kalisza:

a) Izabela Grześkiewicz,

b) Katarzyna Fluder.

2) radni Rady Miasta Kalisza:

a) Karolina Sadowska

b) Tadeusz Skarżyński,

3) przedstawiciele rad osiedlowych:

a) Halina Hila Marcinkowska,

b) Janusz Wysogląd.

4) przedstawicielka organów władzy publicznej oraz podmiotów innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa lub administracji rządowej:

– Izabela Rącka – Przewodnicząca Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

5) przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:

a) Lechosław Ochocki,

b) Maciej Błachowicz.

6) przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą:

a) Łukasz Janowski,

b) Dawid Borowiak.

7) przedstawiciele właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego:

a) Andrzej Górski – Drugi Wiceprzewodniczący Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza,

b) Radosław Gąsior,

c) Radosław Piękny.

8) przedstawiciele mieszkańców z obszaru rewitalizacji:

a) Iwona Cieślak,

b) Tomasz Kubasik,

c) Katarzyna Górcewicz,

d) Aleksander Szal,

e) Krzysztof Majchrzak.

9) przedstawiciele mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji:

a) Sylwia Antoszczyk,

b) Adam Plichta – Pierwszy Wiceprzewodniczący Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza powołujące Komitet Rewitalizacji
Zarządzenie Nr 43/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Zarządzenie Nr 8/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Zarządzenie Nr 74/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Zarządzenie Nr 285/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Zarządzenie Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji Miasta Kalisza oraz powołania członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Zarządzenie Nr 668/ 2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa w Komitecie Rewitalizacji i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza

Zarządzenie Nr 42/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Zarządzenie Nr 151/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie powołania członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza i zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza.