Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu, rewitalizacji

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu, rewitalizacji wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.), które realizować będą zadania na obszarze rewitalizacji miasta Kalisza (Śródmieście i okolice), włączając w nie jego mieszkańców.

Oferty należy składać do dnia 14 kwietnia 2017 r. do godz. 15.30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w Biurze Rewitalizacji (Wydział Strategii i Rozwoju) Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20, parter, pokój nr 11.

Otwarty konkurs ofert

Wzór oferty

Przedłużenie terminu oceny ofert

Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia konkursu ofert

Print Friendly, PDF & Email