Dotacje dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości

W środę 28 sierpnia 2019 roku Wiceprezydent Miasta Kalisza Grzegorz Kulawinek ogłosił otwarty nabór wniosków o udzielenie w 2020 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Poradnik dla wnioskodawców.

Dotacje będą udzielane na działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza. Dotacja zostanie udzielona w 2020 roku, a ostatecznym terminem zakończenia realizacji jest 15 grudnia 2020 r. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac.

Zakres prac możliwych do dofinansowania w ramach dotacji celowej określony został w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i może obejmować:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

W ramach zeszłorocznego naboru wnioski najczęściej dotyczyły remontów dachów, elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontów części wspólnych (podwórek, klatek schodowych).

W 2019 roku złożone zostały 44 wnioski, z których 12 otrzymało dotację. Ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych wniosków można zapoznać się tutaj.

Wzory wniosków o udzielenie dotacji są dostępne w Biurze Rewitalizacji (Ratusz, Główny Rynek 20, pokój nr 11, na parterze) a także na stronach internetowych: www.kalisz.pl, www.rewitalizacjakalisz.pl.

Wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami będą przyjmowane w sekretariacie Prezydenta Miasta Kalisza (Ratusz, Główny Rynek 20, pokój nr 21, na I piętrze) do 30 września.

Ważne: wnioski i wszystkie załączniki muszą zostać złożone również w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (np. w formie skanu dokumentów).

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rewitalizacji – tel. 062 765 43 68, e-mail: rewitalizacjakalisz@um.kalisz.pl

Wzory dokumentów:

 1. Wniosek o udzielenie dotacji.
 2. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót lub prac.
 3. Harmonogram i kosztorys przewidywanych robót lub prac.
 4. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na roboty lub prace objęte wnioskiem o udzielenie dotacji / informacja o ubieganiu się o takie środki w innych organach mogących udzielić dotacji.
 5. Oświadczenie obejmujące wykaz robót lub prac wykonanych przy nieruchomości w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.
 6. Zgoda współwłaścicieli / współużytkowników wieczystych na ubieganie się o dotację z budżetu Miasta Kalisza i przeprowadzenie robót lub prac.
 7. Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 poz. 362).
 8. Oświadczenie dotyczące wynajmu lokali – do wypełnienia przez wszystkich członków wspólnot mieszkaniowych.
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.
 12. Oświadczenie dla wszystkich podmiotów, dla których dotacja będzie stanowić pomoc de minimis.

Specjalna Strefa Rewitalizacji obejmuje cały obszar rewitalizacji. Jest ona ograniczona: Al. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Warszawską, ul. Winiarską, ul. Ciepłą, granicą północno-zachodnią działki nr ewid. 2/20 (obręb 033 Tyniec) usytuowaną na terenie Stadionu Miejskiego, Kanałem Bernardyńskim, rzeką Prosną, ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, ul. Harcerską, ul. Poznańską oraz Al. Wojska Polskiego.