O rewitalizacji

Definicja rewitalizacji
Rewitalizacja to termin, który jest w Polsce odmieniany przez wszystkie przypadki. Wielokrotnie nadużywa się tego terminu nazywając nim różnego rodzaju remonty czy modernizacje. Podstawową definicją jest ta stosowana w przepisach prawa:

Rewitalizacja to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. [Ustawa o rewitalizacji]

Dokumenty
Najważniejsze dokumenty strategiczne na poziomie krajowym:

  1. Ustawa o rewitalizacji.
  2. Krajowa Polityka Miejska. 
Interesariusze rewitalizacji
Rewitalizacja, stanowiąca zasadniczo zadanie publiczne, prowadzona ma być nie tylko przez podmioty publiczne, lecz przez interesariuszy tego procesu. Deklaracja ta podkreśla złożoność procesu rewitalizacji, który dla pełnego powodzenia wymaga zaangażowania nie tylko odpowiednich władz publicznych, lecz również innych osób i podmiotów, których szeroko pojęte interesy spotykają się na obszarze rewitalizacji. W ustawie zawarto dodatkowo otwarty katalog interesariuszy, wskazując, że są nimi w szczególności:

1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2. pozostali mieszkańcy gminy, nie mieszkający na obszarze rewitalizacji;
3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6. organy władzy publicznej;
7. podmioty inne niż organy władzy publicznej, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa (np. spółki Skarbu Państwa realizujące inwestycje infrastrukturalne, Agencja Mienia Wojskowego).
Dobre praktyki
Wrocław
lok5 
Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze prowadzony przez Fundację Dom Pokoju
Podmiot ten od 2008 roku organizuje dyskusję wokół rewitalizacji społeczno – gospodarczej Wrocławia oraz działa na rzecz ochrony dziedzictwa i tożsamości mieszkańców osiedla Nadodrze, animuje lokalne społeczności, pełni rolę doradczą i opiniotwórczą dla projektów podejmowanych przez Gminę Wrocław.

 

wejscie-od-podworza

Wrocław — wejście od podwórza

Jeden z elementów programu sztuk wizualnych Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Projekt polega na realizacji interwencji artystycznych w przestrzeni publicznej Wrocławia — przede wszystkim na podwórkach. Prace artystów powstają we współpracy z mieszkańcami.

Katowice

 

mopng
Plac na glanc

Projekt Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, który udowadnia, że wspólnymi siłami można odmienić kawałek miasta. Jest także promocją dobrego designu, który powstaje przy współpracy z użytkownikami. Zakłada nowy sposób myślenia o przestrzeni publicznej, ponieważ w całości opiera się na działaniach oddolnych i konsultacjach. Przestrzeń publiczna traktowana jest jak własność mieszkańców.

Bydgoszcz

Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej

Tworzenie dobrych warunków jest kluczowe dla ożywienia obszarów zdegradowanych. Pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo ruchu, nie tylko pieszych, na estetykę, czy też na ekonomię lokali usługowo-handlowych zlokalizowanych w centrach miast.

Gdańsk

Inkubator Sąsiedzkiej Energii

ISE – Inkubator Sąsiedzkiej Energii to znajdujące się na terenie gdańskiego Dolnego Miasta lokalne centrum, które ma wiele zadań. W ramach wsparcia podstawowego ISE oferuje m.in.: porady prawne i zawodowe, współpracę z mieszkańcami, w tym pomoc przy ruszeniu spraw z miejsca, które nurtują mieszkańców, zarówno indywidualnych, jak i tych instytucjonalnych.

Poznań

 

 

 

 

 

Otwarta Strefa Kultury Łazarz

W ramach konkursu oferowane są preferencyjne warunki najmu dla 6 lokali ZKZL na Dolnym Łazarzu. W konkursie wybierane są najciekawsze propozycje działań kulturalno – społecznych, a ich pomysłodawcy uzyskają akredytację do podpisania umowy preferencyjnego najmu wybranego lokalu (zwolnienie z czynszu lub obniżenie czynszu). Warunkiem jest, aby proponowana działalność była otwarta na mieszkańców Łazarza i pozytywnie oddziaływała na dzielnicę.

Lokalne Inicjatywy Osiedlowe

Lokalne Inicjatywy Osiedlowe to projekt zainicjowany przez radnych osiedlowych. Jego założeniem jest wsparcie i zachęcenie mieszkańców do aktywnego tworzenia i uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze społecznym, kształtujące tożsamość danego osiedla. W sposób szczególny konkurs skierowany jest na wsparcie inicjatyw sąsiedzkich oraz wszelkich form aktywności lokalnej. Celem Konkursu jest pozyskanie – w formie wniosków konkursowych – koncepcji (programów, projektów) kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, społecznych

 

 

 

 

Centrum Warte Poznania

Celem Konkursu jest pozyskanie – w formie prac konkursowych – koncepcji (programów, projektów) kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, wzbogacających życie kulturalne i uatrakcyjniających centrum miasta oraz ich realizacja.

 

 

Plaże Miejskie

Plaże miejskie to projekt adresowany do osób poszukujących odskoczni od miejskiego zgiełku. Na Wildzie, Ratajach, Chwaliszewie i Szelągu otwarte zostaną plaże miejskie – wyposażone w bezpłatne leżaki, hamaki, dostęp do sprzętu sportowego, gastronomii, a także atrakcji wodnych.

Print Friendly, PDF & Email