Miejscowy Plan Rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze

Miejscowy Plan Rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze został przyjęty Uchwałą nr XLVI/636/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 roku. Jest obowiązującym aktem prawa miejscowego od dnia 1 stycznia 2022 roku (po upływie 30 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego).

Z miejscowym planem można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Miasta Kalisza (Treść uchwały, Rysunek planu).

Informacje ogólne
Miejscowy plan rewitalizacji jest szczególną formą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach miejscowego planu rewitalizacji, poza elementami typowymi dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, można ująć również:

 • zasady kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania planowanej zabudowy z istniejącą,
 • ustalenia dotyczące charakterystycznych cech elewacji budynków,
 • szczegółowe ustalenia związane z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenów przestrzeni publicznych (w tym dotyczące urządzenia i sytuowania zieleni, koncepcji organizacji ruchu na drogach publicznych i przekrojów ulic),
 • maksymalną powierzchnię sprzedaży dla obiektów handlowych (w tym ich rozmieszczenie i maksymalną liczbę),
 • zakazy i ograniczenia działalności handlowej lub usługowej,
 • zakres niezbędnej do wybudowania infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali, jeśli organy gminy zamierzają wykorzystać instytucję umowy urbanistycznej.

Poszczególne zakres zależy jednak od potrzeb konkretnego miejsca.

Obszar opracowania

Obszar opracowania ograniczony jest ulicami: Aleja Wojska Polskiego, Harcerska, Poznańska, Mikołaja Kopernika i Wojciecha Jabłkowskiego.

Konsultacje społeczne

Celem konsultacji było zebranie uwag, wniosków i opinii służących opracowaniu projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze.
Konsultacje były prowadzone w dniach od 8 lipca do 19 listopada 2019 roku na podstawie uchwały Nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kalisza oraz Zarządzenia nr 332/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze z późniejszymi zmianami. Z raportem z konsultacji można zapoznać się TUTAJ.

Poniżej zamieszczamy również informacje podsumowujące z poszczególnych form konsultacji.

 1. Informacja podsumowująca z otwartego spotkania informacyjnego zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze – 16 lipca 2019 r.
 2. Informacja podsumowująca ze spaceru badawczego, zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze – 3 września 2019 r.
 3. Raport podsumowujący internetową technikę konsultacji społecznych – geoankietę, przeprowadzoną w ramach konsultacji społecznych miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze – 8 lipca – 31 sierpnia 2019 r.
 4. Informacja z przebiegu spotkania podsumowującego część diagnostyczną, zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze – 1 października 2019 r.
 5. Informacja podsumowująca z warsztatów, zorganizowanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze – 15 października 2019 r.
 6. Informacja z przebiegu spotkania podsumowującego w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze – 19 listopada 2019 r.

Konsultacje były finansowane w ramach projektu Nr POWR.02.19.00-00 KP11/18 pt. „PRZESTRZEŃ GMINNA-LOKALNA WARTOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 8 lipca 2019 r. do 19 listopada 2019 r. w następujących formach:

 • zbierania wniosków do planu poprzez geoankietę, która zostanie udostępniona w dniach 8 lipca – 31 sierpnia 2019 r. Odnośnik do geoankiety zostanie podany na stronie www.rewitalizacjakalisz.pl,
 • otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami, które odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1,
 • spaceru badawczego po obszarze objętym zakresem opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze, który odbędzie się w dniu 3 września 2019 r. (wtorek) w godzinach 17:00-19:00. Zbiórka osób zainteresowanych przy budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1,
 • otwartego spotkania podsumowującego część diagnostyczną, które odbędzie się w dniu 1 października 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1,
 • warsztatu projektowego z wykorzystaniem map oraz makiety, który odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. (wtorek) w godzinach 17:00-20:00 w budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1.
 • otwartego spotkania podsumowującego przeprowadzone konsultacje, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Domu Sąsiedzkim przy ul. Podgórze 2-4.

Wszelkie informacje na temat konsultacji można uzyskać:

 1. bezpośrednio w Biurze Rewitalizacji – znajdującym się w ratuszu przy Głównym Rynku 20 (parter, pokój nr 11), w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza tj. od godziny 7:30 do godziny 15:30,
 2. telefonicznie pod numerem (62) 765 43 68 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza tj. od godziny 7:30 do godziny 15:30
 3. poprzez e-mail: rewitalizacja@um.kalisz.pl.
Konsultacje społeczne - drugi etap

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

 • wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 26.05.2021 r. do 16.06.2021 r.: projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 (Biuro Rewitalizacji, pok. 11) w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl) w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne – projekty studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w zakładce Konsultacje społeczne,
 • zbierania uwag do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rewitalizacja@um.kalisz.pl, w terminie do dnia 02.07.2021 r. Uwaga powinna zawierać: nazwisko i imię lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres, przedmiot wniesionej uwagi, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz podpis osoby zgłaszającej,
 • zbierania uwag do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poprzez ankietę on-line, która zostanie udostępniona w dniach od 26.05.2021 r. do 30.06.2021r. Odnośnik do ankiety zostanie podany na stronach www.kalisz.pl oraz www.rewitalizacjakalisz.pl,
 • otwartego spotkania z interesariuszami, w ramach którego zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna. Spotkanie odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 17:00 w Domu Sąsiedzkim, ul. Podgórze 2-4. W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu, odbędzie się ono także przy użyciu środków porozumiewania się na odległość (hybrydowo). Aby wziąć udział w dyskusji publicznej należy zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek) drogą mailową na adres: rewitalizacja@um.kalisz.pl. W ramach dyskusji publicznej będzie możliwość złożenia uwag ustnych do protokołu.
 • spaceru badawczego po obszarze objętym zakresem opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze, który odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 r. (środa) w godzinach 17:00-19:00. Zbiórka osób zainteresowanych przy Domu Sąsiedzkim (ul. Podgórze 2-4). Aby wziąć udział w spacerze należy zgłosić chęć udziału w spotkaniu do dnia 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) drogą mailową na adres: rewitalizacja@um.kalisz.pl. Liczba uczestników spaceru jest ograniczona.

Poniżej zamieszczamy informacje podsumowujące z poszczególnych form konsultacji:

 1. Informacja podsumowująca z otwartego spotkania zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 9 czerwca 2021
 2. Informacja podsumowująca ze spaceru badawczego, zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 16 czerwca 2021
 3. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze.

Konsultacje były finansowane w ramach projektu Nr POWR.02.19.00-00 KP11/18 pt. „PRZESTRZEŃ GMINNA-LOKALNA WARTOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa robocza

Kolejnym etapem partycypacyjnego przygotowania Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze było powołanie Grupy roboczej – opiniodawczego ciała, złożonego z architektów, liderów lokalnych i mieszkańców. Prace Grupy będą realizowane równolegle do prac projektowych prowadzonych przez projektantów planu.

Zarządzenie w sprawie powołania Grupy Roboczej na potrzeby przygotowania Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu.

Protokół z I Posiedzenia Grupy roboczej

Protokół z II Posiedzenia Grupy roboczej

Protokół z III Posiedzenia Grupy roboczej

Protokół z IV Posiedzenia Grupy roboczej

Protokół z V Posiedzenia Grupy roboczej

Prototypowanie

Prototypowanie polega na przygotowaniu oraz testowaniu uproszczonych form zagospodarowania przestrzeni. W przypadku Miejscowego Planu Rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze postanowiliśmy przekształcić jedną działek przy ulicy Podgórze na skwer. Było to podyktowane faktem, że we wcześniejszych formach konsultacyjnych mieszkańcy wielokrotnie wskazywali na potrzebę zwiększenia ilości zieleni na obszarze. Takie postulaty były również przekazywane koordynatorkom Domu Sąsiedzkiego, działającego przy ul. Podgórze 2-4. Było to też zgodne z projektem planu, który przewidywał w tym miejscu teren zieleni urządzonej. W ramach przygotowań do przeprowadzenia prototypowania prowadziliśmy rozmowy z mieszkańcami i użytkownikami tego obszaru w zakresie tego jak skwer powinien zostać zagospodarowany. Informacje o utworzeniu ogrodu umieściliśmy w lokalnych mediach oraz na profilach Facebook i tam również zbieraliśmy opinie o nowym zagospodarowaniu przestrzeni. W zbieranie opinii zaangażowane były również koordynatorki Domu Sąsiedzkiego.

Raport podsumowujący przeprowadzoną technikę konsultacyjną – prototypowanie

Print Friendly, PDF & Email