Miejscowy Plan Rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze

Informacje ogólne
Miejscowy plan rewitalizacji jest szczególną formą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach miejscowego planu rewitalizacji, poza elementami typowymi dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, można ująć również:

 • zasady kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania planowanej zabudowy z istniejącą,
 • ustalenia dotyczące charakterystycznych cech elewacji budynków,
 • szczegółowe ustalenia związane z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenów przestrzeni publicznych (w tym dotyczące urządzenia i sytuowania zieleni, koncepcji organizacji ruchu na drogach publicznych i przekrojów ulic),
 • maksymalną powierzchnię sprzedaży dla obiektów handlowych (w tym ich rozmieszczenie i maksymalną liczbę),
 • zakazy i ograniczenia działalności handlowej lub usługowej,
 • zakres niezbędnej do wybudowania infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali, jeśli organy gminy zamierzają wykorzystać instytucję umowy urbanistycznej.

Poszczególne zakres zależy jednak od potrzeb konkretnego miejsca.

Obszar opracowania

Obszar opracowania ograniczony jest ulicami: Aleja Wojska Polskiego, Harcerska, Poznańska, Mikołaja Kopernika i Wojciecha Jabłkowskiego.

Harmonogram opracowania Miejscowego planu rewitalizacji
 • Ogólnomiejskie konsultacje społeczne – 08.07.2019 – 19.11.2019 r.
 • Prace Grupy roboczej 23.01.2020 – 31.10.2020
Konsultacje społeczne

Celem konsultacji było zebranie uwag, wniosków i opinii służących opracowaniu projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze.
Konsultacje były prowadzone w dniach od 8 lipca do 19 listopada 2019 roku na podstawie uchwały Nr XXV/331/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kalisza oraz Zarządzenia nr 332/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze z późniejszymi zmianami. Z raportem z konsultacji można zapoznać się TUTAJ.

Poniżej zamieszczamy również informacje podsumowujące z poszczególnych form konsultacji.

 1. Informacja podsumowująca z otwartego spotkania informacyjnego zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze – 16 lipca 2019 r.
 2. Informacja podsumowująca ze spaceru badawczego, zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze – 3 września 2019 r.
 3. Raport podsumowujący internetową technikę konsultacji społecznych – geoankietę, przeprowadzoną w ramach konsultacji społecznych miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze – 8 lipca – 31 sierpnia 2019 r.
 4. Informacja z przebiegu spotkania podsumowującego część diagnostyczną, zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze – 1 października 2019 r.
 5. Informacja podsumowująca z warsztatów, zorganizowanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze – 15 października 2019 r.
 6. Informacja z przebiegu spotkania podsumowującego w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze – 19 listopada 2019 r.

Konsultacje są finansowane w ramach projektu Nr POWR.02.19.00-00 KP11/18 pt. „PRZESTRZEŃ GMINNA-LOKALNA WARTOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 8 lipca 2019 r. do 19 listopada 2019 r. w następujących formach:

 • zbierania wniosków do planu poprzez geoankietę, która zostanie udostępniona w dniach 8 lipca – 31 sierpnia 2019 r. Odnośnik do geoankiety zostanie podany na stronie www.rewitalizacjakalisz.pl,
 • otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami, które odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1,
 • spaceru badawczego po obszarze objętym zakresem opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze, który odbędzie się w dniu 3 września 2019 r. (wtorek) w godzinach 17:00-19:00. Zbiórka osób zainteresowanych przy budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1,
 • otwartego spotkania podsumowującego część diagnostyczną, które odbędzie się w dniu 1 października 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1,
 • warsztatu projektowego z wykorzystaniem map oraz makiety, który odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. (wtorek) w godzinach 17:00-20:00 w budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1.
 • otwartego spotkania podsumowującego przeprowadzone konsultacje, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Domu Sąsiedzkim przy ul. Podgórze 2-4.

Wszelkie informacje na temat konsultacji można uzyskać:

 1. bezpośrednio w Biurze Rewitalizacji – znajdującym się w ratuszu przy Głównym Rynku 20 (parter, pokój nr 11), w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza tj. od godziny 7:30 do godziny 15:30,
 2. telefonicznie pod numerem (62) 765 43 68 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kalisza tj. od godziny 7:30 do godziny 15:30
 3. poprzez e-mail: rewitalizacja@um.kalisz.pl.
Grupa robocza

Kolejnym etapem partycypacyjnego przygotowania Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze było powołanie Grupy roboczej – opiniodawczego ciała, złożonego z architektów, liderów lokalnych i mieszkańców. Prace Grupy będą realizowane równolegle do prac projektowych prowadzonych przez projektantów planu.

Zarządzenie w sprawie powołania Grupy Roboczej na potrzeby przygotowania Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu.

Protokół z I Posiedzenia Grupy roboczej

Protokół z II Posiedzenia Grupy roboczej

Protokół z III Posiedzenia Grupy roboczej

Protokół z IV Posiedzenia Grupy roboczej

Prototypowanie

Prototypowanie polega na przygotowaniu oraz testowaniu uproszczonych form zagospodarowania przestrzeni. W przypadku Miejscowego Planu Rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze postanowiliśmy przekształcić jedną działek przy ulicy Podgórze na skwer. Było to podyktowane faktem, że we wcześniejszych formach konsultacyjnych mieszkańcy wielokrotnie wskazywali na potrzebę zwiększenia ilości zieleni na obszarze. Takie postulaty były również przekazywane koordynatorkom Domu Sąsiedzkiego, działającego przy ul. Podgórze 2-4. Było to też zgodne z projektem planu, który przewidywał w tym miejscu teren zieleni urządzonej. W ramach przygotowań do przeprowadzenia prototypowania prowadziliśmy rozmowy z mieszkańcami i użytkownikami tego obszaru w zakresie tego jak skwer powinien zostać zagospodarowany. Informacje o utworzeniu ogrodu umieściliśmy w lokalnych mediach oraz na profilach Facebook i tam również zbieraliśmy opinie o nowym zagospodarowaniu przestrzeni. W zbieranie opinii zaangażowane były również koordynatorki Domu Sąsiedzkiego.

Raport podsumowujący przeprowadzoną technikę konsultacyjną – prototypowanie