Specjalna Strefa Rewitalizacji

W dniu 24 maja 2018 roku Rada Miasta Kalisza przyjęła Uchwałę nr LIII/719/2018 w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Uchwała została zweryfikowana przez Wojewodę Wielkopolskiego pod kątem zgodności z prawem i w dniu 30 maja została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (poz. Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018.4418).

Z aktualną uchwałą o Specjalnej Strefie Rewitalizacji można zapoznać się TUTAJ.

Zgodnie z  art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych powyższa uchwała wchodzi w życiu po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, czyli obowiązuje od dnia 14 czerwca 2018 r.

Przypominamy, że Specjalna Strefa Rewitalizacji jest ustanawiana w celu sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji i obowiązywać będzie przez 10 lat.

Z ustanowieniem strefy wiąże się szereg instrumentów prawnych, które mogą być stosowane przez Miasto Kalisz, między innymi: prawo pierwokupu, stosowanie specjalnego trybu udzielania zamówień publicznych oraz możliwość udzielania dotacji właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości. Ze szczegółami dotyczącymi wszystkich narzędzi specjalnej strefy można zapoznać się TUTAJ.

W związku z powyższym Miastu Kalisz przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4b) ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przy sporządzaniu aktów notarialnych dotyczących transakcje kupna-sprzedaży wymagane jest zaświadczenie czy nieruchomość położona jest na obszarze specjalnej strefy. Zaświadczenie takie można uzyskać w Urzędzie Miasta Kalisza (w pokoju nr 11, parter budynku ratusza). Więcej informacji TUTAJ.

Zgodnie z Uchwałą nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza, Prezydent Miasta Kalisza prowadzi wykaz dotacji udzielonych właścicielom i użytkownikom wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Kalisza. Z wykazem tym można zapoznać się TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email