Przystępujemy do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

W związku z uchwałą nr XLVI/568/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r., Miasto przystępuje do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Celem zmiany jest uzupełnienie bądź skorygowanie opisów przedsięwzięć rewitalizacyjnych w nim ujętych. Zmiany w Programie są niezbędne ze względu na planowane ubieganie się przez interesariuszy o dofinansowanie projektów w zakresie rewitalizacji ze źródeł zewnętrznych (np. środków WRPO).

W związku z powyższym Prezydent Miasta Kalisza ogłasza nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych, który potrwa do dnia 18 grudnia 2017 r. Do Programu mogą zostać włączone przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarze rewitalizacji i realizujące cele i kierunki działań Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza. Umieszczenie zadania na liście przedsięwzięć w GPR umożliwia ubieganie się o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach środków przeznaczonych na rewitalizację.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie www.rewitalizacjakalisz.pl w zakładce Nabór.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza