Gminny Program Rewitalizacji w Wykazie programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5024/2018 w dniu 7 marca 2018 r. roku zaktualizował Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020 (WRPO 2014+) prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Uzyskanie wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach WRPO 2014 + wymaga umieszczenia programu w Wykazie programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego niezależnie od podstawy prawnej uchwalenia programu.

W związku z powyższym, wszystkie przedsięwzięcia zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza mogą mogą być dofinansowane w ramach WRPO 2014+ w zakresie konkursów ogłoszonych lub planowanych do ogłoszenia.

Z wykazem programów rewitalizacji województwa wielkopolskiego można się zapoznać TUTAJ.

Print Friendly, PDF & Email