Dotacje dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Prezydent Miasta Kalisza ogłosił otwarty nabór wniosków o udzielenie w 2019 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Na dotacje ma zostać zarezerwowany milion złotych w przyszłorocznym budżecie Miasta.

Dotacje będą udzielane na działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalisza i muszą zostać wykorzystane do końca grudnia 2019 r.

Zakres prac możliwych do dofinansowania w ramach dotacji celowej określony został w art.77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50% nakładów koniecznych na wykonanie robót lub prac.

Wzory wniosków o udzielenie dotacji są dostępne w Biurze Rewitalizacji (Ratusz, Główny Rynek 20, pokój nr 11, na parterze) a także na stronach internetowych: www.kalisz.pl, www.bip.kalisz.pl, www.rewitalizacjakalisz.pl.

Wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami będą przyjmowane w sekretariacie Prezydenta Miasta Kalisza (Ratusz, Główny Rynek 20, pokój nr 21, na I piętrze) do 30 listopada br.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rewitalizacji – tel. 062 765 43 68, e-mail: rewitalizacjakalisz@um.kalisz.pl

Dla Wnioskodawców pomocny okaże się na pewno Poradnik, który odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące dotacji.

Wzory dokumentów:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji.
  2. Pełnomocnictwo do złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót lub prac.
  3. Harmonogram i kosztorys przewidywanych robót lub prac.
  4. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na roboty lub prace objęte wnioskiem o udzielenie dotacji / informacja o ubieganiu się o takie środki w innych organach mogących udzielić dotacji.
  5. Oświadczenie obejmujące wykaz robót lub prac wykonanych przy nieruchomości w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.
  6. Zgoda współwłaścicieli / współużytkowników wieczystych na ubieganie się o dotację z budżetu Miasta Kalisza i przeprowadzenie robót lub prac.
  7. Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 poz. 362).
  8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
  9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.

Specjalna Strefa Rewitalizacji obejmuje cały obszar rewitalizacji. Jest ona ograniczona: Al. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Warszawską, ul. Winiarską, ul. Ciepłą, granicą północno-zachodnią działki nr ewid. 2/20 (obręb 033 Tyniec) usytuowaną na terenie Stadionu Miejskiego, Kanałem Bernardyńskim, rzeką Prosną, ul. Szlak Bursztynowy, ul. Nowy Świat, ul. Harcerską, ul. Poznańską oraz Al. Wojska Polskiego.