Otwarty konkurs ofert „Kalisz po sąsiedzku”

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2019 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO MIASTA KALISZA: „KALISZ PO SĄSIEDZKU” wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Miasta Kalisza.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), które realizować będą zadania na obszarze rewitalizacji wyznaczonym uchwałą Nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza (Śródmieście i okolice).

Proponowany zakres działań:
„Kalisz po sąsiedzku” – realizacja warsztatów, szkoleń, spotkań, debat, pokazów filmowych, akcji o tematyce społecznej związanych ze wspieraniem rozwoju i angażowaniem lokalnych społeczności, relacji sąsiedzkich, rozwojem miast, sytuacją średnich miast i wyzwaniami jakie przed nimi stoją, szczególnie w zakresie rewitalizacji, w tym rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych.

Termin składania ofert: do dnia 25 lutego r. do godz. 15.30

Więcej informacji: https://bip.kalisz.pl/ogloszenia/zadpubl/konkurs_kalisz%20po%20sasiedzku.pdf

Print Friendly, PDF & Email