Pierwszy krok w sprawie miejscowego planu rewitalizacji

W czwartek 28 lutego Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu.

Miejscowy plan rewitalizacji (mpr) będący szczególną formą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oprócz standardowych elementów planu miejscowego może zawierać też bardziej precyzyjne wskazania dotyczące zagospodarowania tej przestrzeni. I tak mogą się w nim znaleźć m.in. szczegółowe zalecenia dla projektantów nowych budynków dotyczące charakterystycznych cech elewacji, np. jej koloru, detali architektonicznych czy też cech stolarki okiennej i drzwiowej, itp.

W mpr określane są też wytyczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej w tym zaprojektowania nowych terenów zielonych. Docelowo miejsca wspólne jakie powstaną mają za zadanie służyć mieszkańcom, więc to oni w ramach konsultacji wypowiedzą się na temat, jak widzą tą przestrzeń.

Jednym z elementów miejscowego planu rewitalizacji będzie też modernizacja pasa ruchu, czyli ulic biegnących w tym obszarze. MPR pozwala np. na wprowadzanie uspokojenia ruchu ulicznego, wykreowanie przestrzeni wspólnych, tworzenie miejsc typu woonerf. Miasto chce wprowadzić w tą mocno zaniedbaną przestrzeń nowoczesne standardy ułatwiających jej użytkowanie.

Kolejnym pożytkiem płynącym z posiadania MPR jest możliwość zawarcia umowy urbanistycznej. Jest to rodzaj transakcji pomiędzy inwestorem a Miastem, gdzie ten pierwszy w zamian za zgodę na wykonanie inwestycji głównej, zobowiązuje się do realizacji na swój koszt i nieodpłatnego przekazania gminie inwestycji uzupełniających. W zakresie tym mieści się infrastruktura techniczna, społeczna lub lokale mieszkalne. Inwestor w ramach umowy urbanistycznej może też nieodpłatnie przekazać lokale przeznaczonych na potrzeby działalności kulturalnej, społecznej, edukacyjnej lub sportowej. Warunkiem jednakże jest to, aby głównym celem tych lokali nie były działania komercyjne.

Miejscowy plan rewitalizacji pozwoli także na realizację zaplanowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji działań związanych z rozwojem społecznego budownictwa czynszowego.

Miasto będzie też dążyć do tego, aby do obszaru „Jabłkowskiego – Podgórze” doprowadzić miejską sieć ciepłowniczą, która pomoże rozwiązać problemy związane z niewygodą użytkowania tradycyjnych pieców węgłowych. Działanie to będzie równocześnie elementem szerszego projektu dotyczącego walki ze smogiem z naszym mieście. Problem ten jest szczególnie uciążliwy na obszarze śródmiejskim.

Jeszcze zanim dojdzie do uchwalenie mpr Miasto już podejmuje działania na obszarze „Jabłkowskiego – Podgórze”. W ramach projektu „Kurs na rewitalizację” na ul. Podgórze powstanie „Dom sąsiedzki”. Jego zadaniem będzie służenie społeczności lokalnej w zakresie zdiagnozowanych potrzeb. Działania organizacji, która zostanie wyłoniona na potrzeby prowadzenie Domu sąsiedzkiego, będą obejmowały wszystkie grupy wiekowe. A charakter tych działań będzie wynikał z aktualnych potrzeb. Mogą to być pozalekcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży, programy douczania, porady prawnicze dla dorosłych, zajęcia warsztatowe dla dzieci i dorosłych, szkolenia, projekty aktywizujące emerytów itp.

Na dzień dzisiejszy znamy już wykonawcę zadania. Prace budowlane maja zakończyć się do końca sierpnia bieżącego roku.