Drugie spotkanie konsultacyjne mpr – spacer badawczy

We wtorek 3 września odbyło się drugie spotkanie w ramach konsultacji miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze.

Tym razem spotkanie przybrało formę spaceru badawczego po obszarze, który ma być objęty planem. W pierwszej kolejności omawiano z mieszkańcami kwestie modernizacji ulic, ruchu drogowego i stref parkowania. Kolejnym tematem były obszary zielone i ich zagospodarowywanie pod kątem potrzeb lokalnej społeczności. Poruszane były też kwestie stanu budynków w obszarze.

Podczas spotkania udało nam się uzyskać wiele cennych uwag, pomysłów i propozycji zagospodarowania obszaru Jabłkowskiego-Podgórze. Wszystkie zostaną wzięte pod uwagę podczas tworzenia mpr.

Konsultacje społeczne są prowadzone w ramach projektu „Przestrzeń gminna – lokalna wartość”.

Konsultacje są finansowane w ramach projektu Nr POWR.02.19.00-00 KP11/18 pt. „PRZESTRZEŃ GMINNA-LOKALNA WARTOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.