Po raz drugi przyznaliśmy dotacje na remonty budynków w SSR

W czwartek 23 kwietnia 2020 r. podczas XXII Sesji Rada Miasta Kalisza  przyjęła uchwałę nr XXII/373/2020 w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Podczas naboru złożono 27 wniosków o udzielnie dotacji, spośród których 13 zostało pozytywnie zweryfikowanych podczas oceny formalnej. Następnie Komisja oceniająca wnioski dokonała oceny merytorycznej i zarekomendowała udzielenie dotacji 13 wnioskodawcom w kwocie 615.054,30. Dotację otrzymali zatem wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli poprawny pod względem formalnym wniosek.

Przedmiotowe dotacje zostaną wykorzystane m.in. na remonty dachów, elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz części wspólnych budynków położonych w obszarze śródmiejskim.

Dotacje są jednym z przedsięwzięć wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Są one również ważną cześcią rewitalizacji w Kaliszu, jako element włączania prywatnych interesariuszy do procesu rewitalizacji.