Powołano Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza

Prezydent Miasta Kalisza, zarządzeniem nr 43/ 2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku powołał Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Głównym zadaniem Komitetu jest wspieranie działań Prezydenta Miasta Kalisza na obszarze rewitalizacji, stanowi on forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Kalisza.

Komitet Rewitalizacji Miasta Kalisza powołano w następującym składzie:

1) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu, jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza oraz gminnych osób prawnych z udziałami Miasta Kalisza:

a) Izabela Grześkiewicz

b) Katarzyna Fluder

2) radni Rady Miejskiej Kalisza:

a) Dariusz Grodziński

b) Tadeusz Skarżyński,

3) przedstawiciele rad osiedlowych:

a) Halina Marcinkowska

b) Aleksander Szal

4) przedstawicielka organów władzy publicznej oraz podmiotów innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa lub administracji rządowej:

Izabela Rącka

5) przedstawiciele podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:

a) Andrzej Spychalski

b) Maciej Błachowicz

6) przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą:

Łukasz Janowski

7) przedstawiciele właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego:

a) Sławomir Lasiecki

b) Krzysztof Pietrzak

c) Radosław Piękny

8) przedstawiciele mieszkańców z obszaru rewitalizacji:

a) Iwona Cieślak

b) Zuzanna Ficner

c) Katarzyna Górcewicz

d) Leszek Górski

e) Krzysztof Majchrzak

9) przedstawiciele mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji:

a) Sylwia Antoszczyk

b) Adam Plichta.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza odbędzie się w piątek 20 stycznia o godz. 17:00 w kaliskim ratuszu.

Print Friendly, PDF & Email