Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kalisza

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA K ALISZA
z dnia 30 lipca 2020 roku

Stosownie do art. 17 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.) Prezydent Miasta Kalisza informuje o podjęciu przez Radę Miasta Kalisza uchwały:

Nr XXVI/418/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie
przystąpienia do opracowania zmiany
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza jest sporządzana dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą Nr XXV/313/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Kalisza.

Treść uchwały dostępna jest na stronie www.bip.kalisz.pl w zakładce Uchwały i Obwieszczenia Rady Miasta.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisz.

Do Programu mogą zostać włączone przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarze rewitalizacji, które realizują cele i kierunki działań Programu. Nabór prowadzony będzie do dnia 4 września 2020 r. Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie www.rewitalizacjakalisz.pl w zakładce Aktualności.

Prezydent Miasta Kalisza
/… /
Krystian Kinastowski