Centrum Organizacji Pozarządowych już gotowe na otwarcie.

Przy ul. Babina 1 zostały ukończone prace adaptacyjne w lokalu przeznaczonym na „Centrum Organizacji Pozarządowych”. Pomieszczenia zostały umeblowane i obecnie trwa ich doposażanie. Zmodernizowany obiekt posłuży organizacjom pozarządowym jako miejsce spotkań, szkoleń i warsztatów.

Aktualnie trwa nabór na stanowisko podinspektora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz obsługi Centrum Organizacji Pozarządowych w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. Osoby te zajmą się bezpośrednią koordynacją działań w nowym obiekcie.

Źródło dofinansowania: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

Inwestycję zrealizował Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kalisza.