Po raz trzeci przyznaliśmy dotacje na remonty budynków w SSR

W czwartek 29 kwietnia 2021r. podczas XXXVIII Sesji Rada Miasta Kalisza przyjęła uchwałę nr XXXVIII/561/2021 w sprawie udzielenia w 2021r. dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,

Podczas naboru złożono 42 wnioski o udzielnie dotacji, spośród których 23 zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym. Następnie Komisja oceniająca wnioski dokonała oceny merytorycznej i zarekomendowała udzielenie dotacji 14 wnioskodawcom w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł.

Przedmiotowe dotacje zostaną wykorzystane m.in. na remonty dachów, elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, renowacje podwórek oraz części wspólnych budynków położonych w obszarze śródmiejskim.

Dotacje są jednym z przedsięwzięć wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Są one również ważną cześcią rewitalizacji w Kaliszu, jako element włączania prywatnych interesariuszy do procesu rewitalizacji.