Konsultacje społeczne projektu Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące projektu Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze. Przygotowany dokument umożliwi wprowadzenie na tym obszarze tak długo oczekiwanych zmian i pozwoli przeprowadzić działania naprawcze oraz modernizacyjne. W projekcie Planu znalazły się też rozwiązania dotyczące parkingów oraz zielonych miejsc relaksu i wypoczynku.

Z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie można zapoznać się w dniach od 26 maja do 16 czerwca 2021 r. Dokument zostanie udostępniony w Biurze Rewitalizacji (pok. 11 ratusz) w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl). Każdy zainteresowany będzie mógł złożyć swoje opinie i uwagi do projektu Planu, które będą zbierane od 26 maja 2021 r. do 2 lipca 2021 r.

W ramach konsultacji w środę 9 czerwca o godz. 17:00 w Domu Sąsiedzkim Podgórze 2-4 odbędzie się spotkanie otwarte z mieszkańcami miasta. Z kolei w środę 16 czerwca odbędzie się spacer po obszarze objętym Planem. W spotkaniu oraz spacerze będzie mogła wziąć udział ograniczona liczba osób, dlatego zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Rewitalizacji (e-mail: rewitalizacja@um.kalisz.pl).

Oprócz tego uwagi i opinie na temat projektu Planu będą zbierane na piśmie, droga elektroniczną i poprzez ankietę on-line.

Ze szczegółami dotyczącymi konsultacji społecznych projektu Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze można się zapoznać na stronie www.bip.kalisz.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” lub w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne – projekty studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.

Konsultacje są finansowane w ramach projektu Nr POWR.02.19.00-00-KP11/18 pt. „PRZESTRZEŃ GMINNA-LOKALNA WARTOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.