Uchwała krajobrazowa – ponowne wyłożenie

Zawiadamiamy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

Z projektem uchwały będzie można zapoznać się w dniach od 11.10.2021r. do 10.11.2021r. w siedzibie Urzędu Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20 (pokój nr 17) w godzinach pracy Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza (www.bip.kalisz.pl(Link do innej strony)), w zakładce: Uchwała Krajobrazowa. 

Więcej szczegółów na stronie: www.kalisz.pl