UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA dot. konkursu na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego

Prezydent Miasta Kalisza ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji w latach 2022-2024. Zadanie obejmuje prowadzenie Domu Sąsiedzkiego w lokalu miejskim przy ul. Podgórze 2-4 w Kaliszu. Dom Sąsiedzki ma być miejscem dostępnym i przyjaznym dla wszystkich mieszkańców miasta – ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym rejonu ulic Jabłkowskiego-Podgórze – animującym współpracę sąsiedzką i aktywizującym lokalnych liderów.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert przedłużono do 3 stycznia 2022 roku.

Ogłoszenie o konkursie jest dostępne na stronie bip.kalisz.pl

Zapraszamy do składania ofert!