Miejscowy plan rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze uchwalony

W dniu 25 listopada 2021 r. podczas XLVI Sesji, Rada Miasta Kalisza uchwaliła Miejscowy plan rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze. Jest to pierwszy tego typu plan uchwalony w Polsce. Dzięki uchwaleniu tego dokumentu Miasto będzie mogło przystąpić do prac naprawczych na obszarze Jabłkowskiego-Podgórze. Działania te mają posłużyć poprawie jakości życia mieszkańców tego rejonu.

Procedura związaną z Miejscowym planem rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze została rozpoczęta w dniu 28 lutego 2019 r., kiedy to Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę intencyjną w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu.

Miejscowy plan rewitalizacji to szczególna forma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jaka może być uchwalana dla obszaru rewitalizacji. Jego opracowanie służy do precyzyjnego określenia sposobu zagospodarowania obszaru zdegradowanego i poprawy standardów życia społeczności lokalnej.