Zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji zatwierdzona przez Radę Miasta

Rada Miasta Kalisza w dniu 25 listopada 2021 r. podczas XLVI Sesji Rady Miasta Kalisza uchwaliła zmianę Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest dokumentem strategicznym dla Miasta i nakreśla wizję obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji oraz cele i kierunki działań, a także opisuje planowane przedsięwzięcia służące eliminacji bądź ograniczeniu negatywnych zjawisk, jakie zdiagnozowano w tym obszarze. Pierwszy Program został uchwalony w 2017 r. W 2018r. została dokonana pierwsza zmiana GPR.

Konieczność zmiany programu wynika z oceny aktualności GPR, która została dokonana w 2020 r. Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji Miasto Kalisz zobowiązane jest co najmniej raz na 3 lata przeprowadzić ocenę aktualności i stopnia realizacji Programu, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym Programie.