Spółdzielnia socjalna – Miasto zaprasza chętnych do współpracy

W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, Miasto Kalisz zaprasza wszystkich chętnych, którzy w partnerstwie z Miastem Kalisz podejmą się utworzenia spółdzielni socjalnej do przedstawienia swojej oferty .

Zadaniem spółdzielni będzie m.in.:

  • utrzymanie czystości i porządku na wybranych terenach Miasta Kalisza,
  • utrzymanie czystości i porządku w wybranych budynkach lub lokalach stanowiących
    własność Miasta Kalisza,
  • utrzymanie zieleni na wybranych terenach Miasta Kalisza.

Informacja kierowana jest do organizacji pozarządowych oraz do kościelnych osób prawnych.

W ofercie należy zawrzeć następujące informacje:

– o posiadanym zapleczu administracyjno-lokalowym,

– o posiadanym doświadczeniu w zakresie prowadzonej działalności statutowej,

– koncepcji funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej utworzonej w partnerstwie z Miastem Kalisz,

– przedstawienie planu finansowego przewidującego zatrudnienie min. 5 osób.

Szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania partnerstwa zostaną określone w umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Miasta Kalisz a wybranym partnerem. Utworzony podmiot ekonomii społecznej będzie ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie miejsc pracy.

Ofertę należy złożyć do dnia 28.02.2023r. do godziny 15.30 – osobiście lub pocztą – na adres: Urząd Miasta Kalisza – Wydział Strategii i Rozwoju – Biuro Rewitalizacji, Główny Rynek 20, pok. 11 na parterze.

Print Friendly, PDF & Email