Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze

We wtorek 1 października odbyło się spotkanie konsultacyjne podsumowujące w ramach konsultacji miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu.

Mieszkańcy obszaru Jabłkowskiego – Podgórze, którzy przybyli na spotkanie usłyszeli o wynikach dotychczasowych działań konsultacyjnych.

Zgłaszano też kolejne uwagi i wnioski dotyczące rewitalizacji tej przestrzeni. Mieszkańcy bardzo mocno podkreślali zasadnicze i najważniejsze dla nich kwestie, które powinny jak najszybciej zostać rozwiązane przez władze Miasta.

Najpilniejszymi potrzebami dla mieszkańców są:

  • kompleksowa modernizacja budynków,
  • gruntowna modernizacja nawierzchni ciągów komunikacyjnych,
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Wszystkie wnioski i uwagi z tego spotkania zostało zawarte w protokole, który posłuży przy pracach nad sporządzeniem miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze”.

Prezentacja ze spotkania podsumowujące konsultacje społeczne miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze.

Konsultacje są finansowane w ramach projektu Nr POWR.02.19.00-00 KP11/18 pt. „PRZESTRZEŃ GMINNA-LOKALNA WARTOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Print Friendly, PDF & Email