Konsultacje miejscowego planu rewitalizacji – warsztaty

Na spotkaniu warsztatowym, które odbyło się 15 października stawili się mieszkańcy obszaru, przedstawiciele Stowarzyszenia Multi Art, oraz osoby związane z tematyką architektoniczno-urbanistyczną.

Podczas wstępnej prezentacji uczestnicy spotkania mogli zapoznać się ze specyfiką obszaru, danymi, jakie zostały opracowane na potrzeby sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji, oraz wnioskami z dotychczasowych form konsultacji.

Część warsztatowa z mapą, makietą oraz innymi materiałami pomocniczymi zaowocowała stworzeniem mapy szans, zagrożeń, oraz kierunków w jakim powinna pójść modernizacji obszaru Jabłkowskiego – Podgórze.

Wszystkie informacje pozyskane podczas spotkania warsztatowego zostaną przekazane na potrzeby sporządzania miejscowego planu rewitalizacji.

Przypominamy, że w dniu 29 października 2019 r (wtorek) o godz. 17:00 w budynku kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1 odbędzie się otwarte spotkanie podsumowującego przeprowadzone konsultacje.

Konsultacje są finansowane w ramach projektu Nr POWR.02.19.00-00 KP11/18 pt. „PRZESTRZEŃ GMINNA-LOKALNA WARTOŚĆ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.