Wały przeciwpowodziowe w Parku Miejskim w przebudowie

Na terenie Parku Miejskiego trwa przebudowa wałów przeciwpowodziowych – lewostronnego Kanału Bernardyńskiego o długości 928 m i prawostronnego głównego koryta Prosny o długości 592 m w Parku Miejskim.

Zadanie obejmuje:

  • zdemontowanie zniszczonych schodów skarpowych, latarni parkowych, barier ochronnych i obiektów małej architektury.
  • zdjęcie wierzchnicy ze skarp,
  • częściową rozbiórkę korpusu wału,
  • uszczelnienie wału i podłoża ścianką PVC,
  • uformowanie górnej warstwy korpusu wału,
  • profilowanie i plantowanie skarp i korony,
  • wykonanie ciągów komunikacyjnych na koronie – zgodnie z zaleceniami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – o nawierzchni Hanse Grand według opracowanego w 2018 r. projektu na rewaloryzację Parku Miejskiego,
  • humusowanie i obsiew skarp
  • ponowny montaż latarni, barierek, ławek, koszy na śmieci i uporządkowanie terenu.

Wykonawcą prac, które mają zostać ukończone 15 maja 2020 r. Zakład Budowlany „EKOBUDOWA” S.C. Waldemar Soliński, Bernardyna Wawrzyniak z Sieradza. Koszt przebudowy wyniesie 3.181.836,90 złotych.

Wały wokół Parku Miejskiego w Kaliszu zostały wykonane w latach trzydziestych XX wieku jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta.