Zmieniliśmy zasady udzielania dotacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

W piątek 3 lipca opublikowana została uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR). Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

W uchwale tej ustalono zasady przyznawania dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze SSR. Przyjęte zmiany polegają na:

  • doprecyzowaniu i uzupełnieniu zapisów dotyczących dokumentów wymaganych do wniosku,
  • wprowadzeniu dwuletniego zakazu wnioskowania o dotację dla beneficjentów, którzy odstąpili od umowy o udzielenie dotacji lub z którymi Miasto rozwiązało umowę ze skutkiem natychmiastowym ze względu na nieprawidłową realizację przedsięwzięcia.
  • wprowadzeniu pięcioletniego zakazu wnioskowania na ten sam zakres robót lub prac,
  • ograniczeniu poziomu dofinansowania do 20% dla zakresu prac opisanych w art. 77 pkt 1-6 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Przypominamy, że w tym roku również będzie można ubiegać się o przyznanie dotacji w 2021 roku. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w dniach 1-30 września br.

Zachęcamy do wcześniejszego przygotowania niezbędnych dokumentów i do kontaktów z Biurem Rewitalizacji w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Treść zmienionej uchwały TUTAJ