Modernizacja Akceleratora Kultury

Trwają prace wykończeniowe we wnętrzach budynku przy ul. Nowy Świat 2a. Obiekt już wkrótce zostanie oddany na działania kulturalne dla mieszkańców naszego miasta.

Powstający „Akcelerator Kultury” pozwoli na wyrównanie szans związanych z dostępem do usług kulturalnych, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Będzie to również nowa przestrzeń służąca rozwojowi potencjału turystycznego, przemysłów kreatywnych i kultury.

Źródło dofinansowania: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.

Inwestycję realizuje Wydział Rozwoju Miasta Kalisza.