Projekt „Kalisz – kurs na rewitalizację” – przebudowa ulic Śródmiejskiej – I etap

Trwają roboty drogowe związane z przebudową ul. Śródmiejskiej. W pierwszym etapie prace prowadzone będą na odcinku od Mostu Kamiennego do skrzyżowania ulic Śródmiejska/św. Stanisława/Narutowicza (wraz ze skrzyżowaniem). Na czas prowadzenia robót ww. odcinek ulicy zostanie wyłączony z ruchu kołowego.

Droga pozostanie dostępna dla samochodów, a uspokojony ruch ma uczynić ją też bardziej przyjazną dla pieszych i rowerzystów. Zostanie wymienione oświetlenie, a w przestrzeni pojawi się więcej zieleni. Działania prowadzone są w ramach projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację”.

Źródło dofinansowania: WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 – 2020, Działanie 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”.