Dotacje na rok 2023 zostały przyznane

Podczas czwartego naboru zostały przyjęte 23 wnioski o udzielenie w 2023 dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Weryfikację formalną przeszło 19 wniosków i zostały one poddane ocenie merytorycznej przez Komisję. Uchwałą Rady Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 roku przyznanych zostało 12 dotacji.

Szczegółowa lista beneficjentów w uchwale.

Dofinansowanie złożonych wniosków zostanie przeznaczone w głównej mierze na remonty dachów, elewacji, klatek schodowych, docieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację podwórza.

Wsparcie finansowe otrzymane z budżetu Miasta Kalisza umożliwia właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości wykonanie koniecznych robót lub prac, które mają na celu modernizację, renowację i adaptację obiektów na obszarze rewitalizacji, podniesienie technicznego standardu mieszkań i części wspólnych budynków mieszkalnych, przystosowanie lokali i budynków oraz modernizację powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej, a także szeroko rozumianą estetyzację przestrzeni publicznej. Są to działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Print Friendly, PDF & Email